pH/EC Maintenance

pH/EC Maintenance
1000ppm Calibration Solution 1000ppm Calibration Solution      $6.50
1382 TDS Solution1382 TDS Solution$1.00
1413 mS Packet1413 mS Packet$1.00
1500 ppm Calibration Solution 1500 ppm Calibration Solution $8.20
1500 ppm Packet1500 ppm Packet$1.00
2-Way Moisture/pH Meter2-Way Moisture/pH Meter$7.95
Active Air 3-Way MeterActive Air 3-Way Meter$9.95
AquaPro TDS/Temperature Meter AquaPro TDS/Temperature Meter      $42.95
Bluelab Combo MeterBluelab Combo Meter$308.00
Bluelab pH PenBluelab pH Pen$112.50
Bluelab ppm PenBluelab ppm Pen$94.00
Bluelab Replacement pH Probe for Guardian, Combo, & pH MeterBluelab Replacement pH Probe for Guardian, Combo, & pH Meter$81.95